Overzicht gemeenten

Levend Evangelie Gemeente

Statutaire naam: Levend Evangelie Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800020923
Registratienummer VPE 101167
KVK-nummer 50165100

Contactgegevens

Adres Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55
1436 CA AALSMEERDERBRUG
E-mailadres info@leg.nl
Website http://leg.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus, hen toe te rusten tot discipelen van Hem en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Woordverkondiging, houden van samenkomsten, toerusten van leiders, aanbieden van trainingen, verlenen van herderlijke en diaconale zorg, en het uitzenden van werkers voor zending en evangelisatie.
De middelen hiervoor worden verkregen door bijdragen van leden, schenkingen, donaties en andere verkrijgingen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De oudstenraad is belast met besturen van de gemeente, zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Leden van de oudstenraad hebben in die hoedanigheid geen recht op een beloning. Leden van de oudstenraad hebben wel recht op vergoeding van de door hen in redelijkheid gemaakte kosten.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten We zijn dankbaar dat na een tijd van beperkingen, veel activiteiten, waaronder alpha-curussen en het jeugdwerk weer kunnen plaatsvinden.
Toelichting staat van baten en lasten Financieel is 2022 een bijzonder jaar geweest. We zien een stijgende lijn in de bijdragen van de gemeenteleden. Ook voor bijzondere doelen is ruimhartig gegeven en doorgegeven.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 83000.00 75886.00 61000.00 60673.00 65479.00
2. Bijdragen gemeenteleden 550000.00 585013.00 473000.00 478724.00 498532.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 633000.00 660899.00 534000.00 539397.00 564011.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 91000.00 85611.00 94150.00 83684.00 92780.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 100200.00 99944.00 89180.00 80962.00 106194.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 10000.00 9632.00 10000.00 28201.00 9100.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 178500.00 156777.00 118000.00 110767.00 130875.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 184800.00 236415.00 197970.00 190920.00 193791.00
9. Lasten beheer en administratie 18100.00 19390.00 25700.00 15229.00 13518.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 20400.00 20420.00 10000.00 10807.00 10626.00
Totaal lasten 603000.00 628188.00 545000.00 520570.00 556884.00
Resultaat (baten - lasten) 30000.00 32711.00 -11000.00 18827.00 7127.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten