Overzicht gemeenten

Levend Evangelie Gemeente

Statutaire naam: Levend Evangelie Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800020923
Registratienummer VPE 101167
KVK-nummer 50165100

Contactgegevens

Adres Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55
1436 CA AALSMEERDERBRUG
E-mailadres info@leg.nl
Website http://leg.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus, hen toe te rusten tot discipelen van Hem en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Woordverkondiging, houden van samenkomsten, toerusten van leiders, aanbieden van trainingen, verlenen van herderlijke- en diaconale zorg, en het uitzenden van werkers voor zending en evangelisatie.
De middelen hiervoor worden verkregen door bijdragen van leden, schenkingen, donaties en andere verkrijgingen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De oudstenraad is belast met besturen van de gemeente, zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Leden van de oudstenraad hebben in die hoedanigheid geen recht op een beloning. Leden van de oudstenraad hebben wel recht op vergoeding van de door hen in redelijkheid gemaakte kosten.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2020 was een bijzonder jaar, na een renovatie van het podium in de grote zaal en de uitvoering van het theaterproject Teken van Leven, kondenen we niet meer in grote getalen samenkomen. Het overschakelen naar on-line samenkomsten is soepel verlopen
We zijn dankbaar dat veel dingen toch op een nieuwe wijze doorgang konden vinden dankzij de inspanning van velen.
Toelichting staat van baten en lasten Ook financieel is 2020 een bijzonder jaar geweest. Vanaf medio maart waren er geen fysieke bijeenkomsten meer dus vielen de inkomsten van collecten weg. Ook daalden de verhuuropbrengsten want bijeenkomsten waren niet toegestaan. Helaas bleven ook de collecten voor bijzondere doelen achter. Ondanks deze veranderingen zijn we dankbaar dat we het jaar met een klein overschot hebben kunnen afsluiten. Zoals je kunt zien bleven de baten achter bij de begroting van 2020, maar gelukkig kwamen de lasten ook lager uit dan begroot.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 49000.00 65479.00 73500.00 72785.00 70221
2. Bijdragen gemeenteleden 490000.00 498532.00 518000.00 525635.00 513032
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 539000.00 564011.00 591500.00 598420.00 583253
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 88200.00 92780.00 104125.00 85736.00 82259
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 98000.00 106194.00 110375.00 105621.00 96974
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 19000.00 9100.00 9000.00 13148.00 8019
7. Lasten kerkelijke gebouwen 120000.00 130875.00 118000.00 131582.00 129085
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 186800.00 193791.00 215000.00 192980.00 185145
9. Lasten beheer en administratie 35000.00 13518.00 30000.00 18826.00 19960
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 10000.00 10626.00 5000.00 7722.00 5233
Totaal lasten 557000.00 556884.00 591500.00 555615.00 526675
Resultaat (baten - lasten) -18000.00 7127.00 0.00 42805.00 56578

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten