Overzicht gemeenten

Leef!Zutphen

Statutaire naam: Kerkgenootschap Berea Zutphen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817085737
Registratienummer VPE 101227

Contactgegevens

Adres Leef!Zutphen
Isendoornstraat 3
7201 NJ ZUTPHEN
E-mailadres info@leefzutphen.nl
Website http://leefzutphen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 77250 80717 73750 79978 94065
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 3600 0 0 0
Totaal baten 77250 84317 73750 79978 94065
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 26000 32131 32900 39416 44238
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15400 8836 12300 9395 12506
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8400 15805 7400 22229 19325
7. Lasten kerkelijke gebouwen 19000 18718 18700 17267 16219
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 1350 1115 1050 949 3257
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 500 2379 500 1394 2165
Totaal lasten 70650 78984 72850 90650 97710
Resultaat (baten - lasten) 6600 5333 900 -10672 -3645

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten