Overzicht gemeenten

International Church of Leiden

Statutaire naam: International Church of Leiden
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817833055
Registratienummer VPE 101151
KVK-nummer 76912280

Contactgegevens

Adres International Church of Leiden
Heivlinder 24
2317 JW LEIDEN
E-mailadres info@ichurchleiden.nl
Website http://ichurchleiden.nl
Doelstelling gemeente Om een levendige internationale gemeenschap te zijn, met Christus als middelpunt en open is voor iedereen om samen te aanbidden, groeien en dienen in Leiden en omstreken.
Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.ichurchleiden.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 108572.00 122686.00 108925.00 123487.00 129046.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 108572.00 122686.00 108925.00 123487.00 129046.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 79000.00 71654.00 73500.00 72510.00 72752.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7100.00 0.00 9600.00 746.58 3497.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8000.00 15063.00 10000.00 1275.76 2699.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 22000.00 15774.00 21000.00 4812.00 7362.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 500.00 428.00 1000.00 12234.04 11367.00
9. Lasten beheer en administratie 13400.00 11353.00 12400.00 6447.20 3060.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 1822.00 500.00 1874.00 2131.00
Totaal lasten 130000.00 116094.00 128000.00 100524.00 102868.00
Resultaat (baten - lasten) -21428.00 6592.00 -19075.00 22963.00 26178.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten