Overzicht gemeenten

Immanuelkerk Maastricht

Statutaire naam: Immanuelkerk Maastricht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818701869
Registratienummer VPE 101031
KVK-nummer 76912639

Contactgegevens

Adres Immanuelkerk Maastricht
Brusselseweg 500
6219 NP MAASTRICHT
E-mailadres info@immanuelkerk.nl
Website http://immanuelkerk.nl
Doelstelling gemeente https://immanuelkerk.eu/index.php?s=ANBI

Via eigen website.

Wij verwijzen naar de doelstellingen van de VPE en verder:

Immanuelkerk Maastricht is een gemeenschap van Christenen waarbij de Bijbel als bron en richtlijn voor alles staat. - Immanuelkerk Maastricht wil een gemeenschap zijn waar men omziet naar elkaar en waar ruimte is voor geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling. - Immanuelkerk Maastricht ziet het als haar opdracht om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus christus. - De Immanuelkerk is gevestigd te Maastricht, doch haar werkzaamheden kunnen ook buiten die plaats verricht worden.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Zie ons beleidsplan 2017-2020 https://immanuelkerk.eu/anbi/Beleidsplan_2017-2020.pdf

Voor het beleidsplan verwijzen wij verder naar de VPE

Werkzaamheden:

- Immanuelkerk Maastricht geeft onderwijs dat gericht is op geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling.

- Immanuelkerk Maastricht organiseert samenkomsten in de vorm van erediensten, Bijbelstudies, bidstonden en evangelisatiediensten. Ook worden er kindernevendiensten gehouden en speciale gelegenheidssamenkomsten zoals huwelijksdienst, uitvaartdienst etc..

- Immanuelkerk Maastricht organiseert huiskringen bij leden thuis op verschillende locaties in Maastricht.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit oudsten, en diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Immanuelkerk Maastricht verstrekt de volgende vaste maandelijkse onkostenvergoedingen:

Voorzitter 100,- euro per maand.

Secretaris 100,- euro per maand.

Penningmeester 100,- euro per maand.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.immnuelkerk.nl

Staat van baten en lasten https://immanuelkerk.eu/?page_id=1811(resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij verwachte inkomsten en de trend van de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de oudsten, diakenen of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Meer info op: https://immanuelkerk.eu/?page_id=1811

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 17150.00 14289.00 8885.00
2. Bijdragen gemeenteleden 40800.00 39824.00 40618.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 4250.00 267.00 -2404.00
Totaal baten 62200.00 54380.00 47099.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 35250.00 19993.00 9416.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 950.00 1017.00 783.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 38300.00 17432.00 14286.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7400.00 614.00 4881.00
9. Lasten beheer en administratie 1625.00 5444.00 696.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 83525.00 44500.00 30062.00
Resultaat (baten - lasten) -21325.00 9880.00 17037.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten