Overzicht gemeenten

Immanuelkerk Maastricht

Statutaire naam: Immanuelkerk Maastricht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818701869
Registratienummer VPE 101031

Contactgegevens

Adres Immanuelkerk Maastricht
Brusselseweg 500
6219 NP MAASTRICHT
E-mailadres info@immanuelkerk.nl
Website http://immanuelkerk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 5551 17276
2. Bijdragen gemeenteleden 38158 36078
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 7621 8065
Totaal baten 51330 61419
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 22419 20638
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 958 839
7. Lasten kerkelijke gebouwen 31137 19847
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8592 6999
9. Lasten beheer en administratie 681 1081
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0
Totaal lasten 63787 49404
Resultaat (baten - lasten) -12457 12015

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten