Overzicht gemeenten

Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Statutaire naam: Ichtus Pinkstergemeente Zaandam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817215074
Registratienummer VPE 101041
KVK-nummer 76913872

Contactgegevens

Adres Ichtus Pinkstergemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB ZAANDAM
E-mailadres info@ichtusgemeente.nl
Website http://ichtusgemeente.nl
Doelstelling gemeente de gemeente heeft ten doel de verkondiging van Gods Woord, het tot geloof brengen van anderen en de vorming van iedere gelovige tot het discipelschap in de gemeente, in navolging van onze Here Jezus Christus
Hoofdlijnen actueel beleidsplan 1. de gemeente groeit in eenheid en liefde
2. de gemeente groeit in geloof in God de Vader, in kennis van Jezus Christus en in de gemeenschap van de Heilige Geest
3. de gemeente groeit in dienstbaarheid aan de samenleving, onze buurt en de Zaanstreek
4. de gemeente groeit in verbondenheid met andere kerken in de Zaanstreek om het Evangelie van Jezus en het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.
5. de gemeente groeit in aantal doordat mensen tot geloof komen en deel uit gaan maken van ICHTUS
6. de gemeente houdt vast aan het geloof en de gezonde leer van de Bijbel
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur bestaat uit:
pastor Jan B. Barendse, voorganger
Hein Middelhoven, oudste
Caroline Neeft, oudste
Bert Neeft, diaken
Het bestuur is m.u.v. de voorganger onbezoldigd. Kosten worden vergoed.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Er zijn elke zondag samenkomsten en daarnaast doordeweekse activiteiten voor en door gemeenteleden voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Zie de website www.ichtusgemeente.nl De diensten en activiteiten staan open voor bezoekers.
Er wordt diaconale hulp geboden, allereerst binnen maar ook buiten de gemeente.
Er zijn een aantal zendelingen/zendingsprojecten die door Ichtus ondersteund worden.
Toelichting staat van baten en lasten De baten van de gemeente bestaan 100% uit giften van gemeenteleden en bezoekers. Er is incidenteel een bijdrage voor de kosten en verhuur van de kerkzaal voor een doopdienst, trouwdienst of uitvaart.
De lasten van de gemeente bestaan uit de kosten voor prediking en pastoraat, overige kosten van de diensten, huisvesting, kinder- en jeugdwerk en onderwijs, evangelisatiewerk waaronder de Alpha-cursus, diaconie en zending. Algemene kosten zoals verzekeringen, administratiekosten, contributies en abonnementen. Incidenteel een grotere aanschaf zoals muziekinstrumenten of geluidsapparatuur.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 83.00
2. Bijdragen gemeenteleden 121000 152390 107796.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0
Totaal baten 121000 152390 107789.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 56800 54953 50992.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 31100 42181 30705.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2100 1927 1655.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 17300 13263 7882.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 5700 7894 5259.00
9. Lasten beheer en administratie 4500 8144 6236.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3500 3055 4519.00
Totaal lasten 121000 131417 107248.00
Resultaat (baten - lasten) 0 20973 631.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten