Overzicht gemeenten

Glad Tidings Assembly of God

Statutaire naam: Glad Tidings Assembly of God
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 820472670
Registratienummer VPE 101043
KVK-nummer 34328214

Contactgegevens

Adres Glad Tidings Assembly of God
Arent Janszoon Ernststraat 302
1082 LT AMSTERDAM
E-mailadres jd.kessler@counsellor.com
Website http://gtagchurch.org
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.gtagchurch.org
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 21187.00 37575.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 21187.00 37575.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8000.00 7800.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1500.00 3800.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 11900.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13000.00 12000.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2000.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00 7000.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000.00 3000.00
Totaal lasten 28000.00 45500.00
Resultaat (baten - lasten) -6813.00 -7925.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten