Overzicht gemeenten

Glad Tidings Assembly of God

Statutaire naam: Glad Tidings Assembly of God
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 820472670
Registratienummer VPE 101043

Contactgegevens

Adres Glad Tidings Assembly of God
Arent Janszoon Ernststraat 302
1082 LT AMSTERDAM
E-mailadres jd.kessler@counsellor.com
Website http://gtagchurch.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 59036 42429
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 0 0 0
Baten zonder giften aan derden 59036.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 59036 42429
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 8500 8651
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 7000 3420
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 15000 7940
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 11300 9600
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 6000 1920
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 2500 0
Totaal lasten 0 50300 31531
Resultaat (baten - lasten) 0 8736 10898

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten