Overzicht gemeenten

Gemeente City Changers

Statutaire naam: Gemeente City Changers
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 860417748
Registratienummer VPE 101137
KVK-nummer 17226454

Contactgegevens

Adres Gemeente City Changers
Rompertcentrum 27
5233 RG 'S-HERTOGENBOSCH
E-mailadres info@citychangers.nl
Website http://citychangers.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat tenminste uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.citychangers.nl

Verder nog het volgende:

• De leden van Gemeente City Changers ‘s-Hertogenbosch dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
• Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.
• Personeelskosten betreffen de personele kosten van de betaalde medewerkers, inclusief de voorgangers.
• Operationele kosten betreffen de kosten van gemeenteactiviteiten en algemene kosten.
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden 102300.00 101150.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 102300.00 101150.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 60900.00 59000.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500.00 500.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 36000.00 38500.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6975.00 2700.00
9. Lasten beheer en administratie 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0
Totaal lasten 105375.00 100700.00
Resultaat (baten - lasten) -3075 450.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten