Overzicht gemeenten

Gemeente City Changers

Statutaire naam: Gemeente City Changers
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 860417748
Registratienummer VPE 101137

Contactgegevens

Adres Gemeente City Changers
Rompertcentrum 27
5233 RG 'S-HERTOGENBOSCH
E-mailadres info@citychangers.nl
Website http://citychangers.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 111500 90960 88180
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 111500 90960 88180
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 60000 31005 24960
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0 0
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 500 1300 2230
7. Lasten kerkelijke gebouwen 36000 50000 57550
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 15000 9945 4675
9. Lasten beheer en administratie 0 0 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 111500 92250 89415
Resultaat (baten - lasten) 0 -1290 -1235

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten