Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeenschap Julianadorp

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Julianadorp
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 855532087
Registratienummer VPE 101235
KVK-nummer 64123936

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeenschap Julianadorp
Middelzand 3502
1788 ES JULIANADORP
E-mailadres info@egjulianadorp.nl
Website http://www.egjulianadorp.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 700 1350 1350.00 1522
2. Bijdragen gemeenteleden 5652.65 8904 8904.00 12468
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 6353 0.00 10254.00 13990
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1784.92 1940 1940.00 1003
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1066 1066 0.00 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 5652.65 4872 4872.00 5882
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 1376.00 2417
9. Lasten beheer en administratie 423 455.00 455.00 290
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 1068.00 1068
Totaal lasten 9103 0.00 9711.00 10660
Resultaat (baten - lasten) -2750 543.00 543.00 3330

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten