Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Emmen

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Emmen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822993697
Registratienummer VPE 101056
KVK-nummer 50918419

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Emmen
Laan van het Kwekebos 376
7823 LR EMMEN
E-mailadres info@evangelisch-emmen.nl
Website http://evangelisch-emmen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 58000 59530 63000 60850.00 66832
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0
Totaal baten 58000 59530 63000.00 60850.00 66832
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 17373 19500.00 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8630 10810 10290 14435.00 14832
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 16020 10514 17030 4065.00 1309
7. Lasten kerkelijke gebouwen 14685 20194 18580 1993.00 2338
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7000 5198 5000.00 4875.00 6118
9. Lasten beheer en administratie 0.00 16088.00 16057
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 855.00 2111
Totaal lasten 46335 64089 70400 42311.00 42765
Resultaat (baten - lasten) 11665 -4559 -7400 18539.00 24067

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten