Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Emmen

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Emmen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822993697
Registratienummer VPE 101056

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Emmen
Statenweg 107
7824 CE EMMEN
E-mailadres info@evangelisch-emmen.nl
Website http://evangelisch-emmen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 60850 66832
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 60850 66832
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 14435 14832
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 4065 1309
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 1993 2338
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 4875 6118
9. Lasten beheer en administratie 0 16088 16057
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 855 2111
Totaal lasten 0 42311 42765
Resultaat (baten - lasten) 0 18539 24067

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten