Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Emmen

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Emmen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822993697
Registratienummer VPE 101056
KVK-nummer 50918419

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Emmen
Bethelkerk
Sterrenkamp 14
7811 HB EMMEN
E-mailadres ege.penningmeester@gmail.com
Website http://evangelisch-emmen.nl
Doelstelling gemeente Als lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd. Gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam, van Christus. Zich mee in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het, evangelie van Jezus Christus. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.evangelisch-emmen.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0
2. Bijdragen gemeenteleden 73152
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0
Totaal baten 73152
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 14586
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 11922
7. Lasten kerkelijke gebouwen 44620
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0
9. Lasten beheer en administratie 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0
Totaal lasten 71128
Resultaat (baten - lasten) -6453

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten