Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente De Lichtstad

Statutaire naam: Kerkgenootschap Evangelische Gemeente De Lichtstad
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 852157472
Registratienummer VPE 101182
KVK-nummer 56501765

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente De Lichtstad
Wegedoornlaan 2 b
5646 AC EINDHOVEN
E-mailadres financien@de-lichtstad.nl
Website http://de-lichtstad.nl
Doelstelling gemeente MISSIE EN VISIE

We willen een kerk zijn die Jezus krachtig zichtbaar maakt in de regio Eindhoven. Zichtbaar in iedereen die bij ons kerkt en zichtbaar in alle mensen die Hem nog niet kennen.

Dit doen we door een plek te zijn, waar
- je God kunt ontmoeten en in Hem onderwezen wordt.
- je gekend wordt en samen optrekt om Jezus te volgen.
- we duidelijk zijn in hoofdzaken en veelkleurig in bijzaken.

We doen dit door samenkomsten met aanbidding, levensveranderend onderwijs en evenementen. Door activiteiten te faciliteren voor ontmoeting, ontspanning en (nood)hulpverlening. Door kernen van kleine groepen die relaties stimuleren, waarin we naar elkaar omzien en uitreiken naar onze omgeving.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan WIE WIJ ZIJN

Evangelisch, charismatisch, multicultureel
De Lichtstad is een eigentijdse en multiculturele kerk die bestaat uit mensen zoals jij, niet beter en niet slechter. Maar we hebben wel Jezus Christus van harte lief en willen leven naar Zijn voorbeeld. De Bijbel beschrijft een levend en dynamisch gemeenteleven, vol van de Heilige Geest, liefde en zorg voor elkaar. Zo willen wij ook leven.

We zijn Gods familie
Omdat wij Jezus volgen, horen we bij Gods familie en zijn we een team. Elk lid is waardevol en heeft een van God gegeven taak en plaats. We koesteren relaties waarin vergeving belangrijker is dan eigen gelijk. Daarnaast zijn we officieel een kerkgenootschap met leden en vrienden.

Bij ons ontmoet je de wereld
Onze leden en vrienden komen uit alle delen van de wereld. Toch voelt het als een grote familie, omdat wij door de liefde van Christus met elkaar verbonden zijn.

ZORGEN VOOR ELKAAR

Je bent niet alleen
Zorgen voor elkaar is een belangrijke christelijke opdracht. Daarom is omzien naar elkaar vanzelfsprekend in onze kerk.
Ook voor christenen kan het leven pijn doen. Daarom proberen wij steeds aandacht te schenken aan de gehele mens en bieden we diverse vormen van zorg.

De kernen
De kernen (huiskringen) zijn bij uitstek de plaats waar wij ons leven met elkaar delen en waar wij voor elkaar zorgen. De kernleden ondersteunen elkaar met gebed, bemoediging en praktische zorg.

Pastoraat & sociale hulp
Soms wordt een mens geconfronteerd met complexe en specifieke problemen. Als de problematiek de kernleider te boven gaat dan kan hij doorverwijzen naar het pastoraat of eventueel de sociale hulpverlening.

Ouderenzorg
In principe mag niemand in eenzaamheid leven of sterven, tenzij de persoon in kwestie dat zelf wil. Is er bij ouderen sprake van pastorale nood of ernstige ziekte, dan overleggen de diakenen voor ouderen en zorg, en schakelen zij, indien nodig, professionele instanties in.

Hulp bij schulden
Diep in de schulden en je komt er alleen niet meer uit? Jaap Bos, diaconaal werker, is een gepensioneerde jurist die meer dan 20 jaar ervaring heeft in de schuldsanering van mensen. Hij heeft zich gespecialiseerd in insolventierecht en geeft advies over het regelen van schulden, vanuit Bijbelse waarden en normen. Jaap wordt bijgestaan door Piet van Engen, diaconaal schuldhulpverlener met twee jaar ervaring. Wat doet het team voor je?

Praktische hulp bieden & bemiddelen
De weg wijzen
Begeleiden
Elke dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 12:30 uur is er inloopspreekuur, gratis en ook voor mensen die geen lid zijn van onze kerk.

ZENDING EN REGIOMISSIE

Regio
Naast de initiatieven die we samen als kerk ondernemen, zijn individuele 'Lichtstadters' als vrijwilligers betrokken bij uiteenlopende regionale activiteiten, zoals de Evangelische Basisschool, het Gebedsstation, IkGeloofInEindhoven, Jongerencentrum Pitstop, Sociaal-juridische Hulp, Voedselbank Eindhoven, Vluchtelingenwerk, Women Aglow, Zorg Na Echtscheiding.

Internationaal
We willen betrokken zijn bij het werk van God over de hele wereld. Daarom hebben we een aantal van onze leden uitgezonden om hulp te bieden aan mensen in heel de wereld. Zij werken vanuit hun basis in Spanje, Baskenland, Afrika, Nieuw Zeeland, Jamaica, Peru en Amerika.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van het kerkgenootschap bestaat uit drie onbezoldigde leden.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten ACTUEEL VERSLAG

Op verzoek zijn agenda's en verslagen van ledenvergaderingen op te vragen.
Toelichting staat van baten en lasten EENMALIGE CORRECTIE OUDEDAGSVOORZIENING 2022

In 2022 is een fout uit voorgaande jaren hersteld waardoor voor een van de werkers een oudedagsvoorziening niet volgens afspraak was getroffen. Dit heeft in 2022 tot een eenmalig hogere kostenpost geleid op categorie 8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 13800.00 13157.00 7245.00 6658.00 4775.00
2. Bijdragen gemeenteleden 221500.00 214518.00 230680.00 222914.00 209185.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 85.00 0.00 1781.00 75.00
Totaal baten 235300.00 227760.00 237925.00 231353.00 214035.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 63360.00 53518.00 53815.00 48923.00 52438.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 22800.00 19636.00 38150.00 17207.00 12885.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 36400.00 31969.00 33750.00 29919.00 18064.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 36392.00 36915.00 34802.00 33916.00 35791.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 52412.00 50987.00 51766.00 62844.00 53254.00
9. Lasten beheer en administratie 2555.00 2164.00 2405.00 2077.00 1802.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 21382.00 23662.00 29237.00 24184.00 21458.00
Totaal lasten 235300.00 219148.00 243925.00 219070.00 195692.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 8612.00 -6000.00 12283.00 18343.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten