Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente De Ark

Statutaire naam: Evangelische Gemeente De Ark
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 807328820
Registratienummer VPE 101224
KVK-nummer 76646505

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente De Ark
Evertsenstraat 85
3814 SG AMERSFOORT
E-mailadres financien.egdeark@gmail.com
Website http://egdeark.nl
Doelstelling gemeente 1-In het jaar 2021-2024 zal er een groei te zien zijn in de gemeente de Ark in de verschillende leeftijdscategorieën.
2- Het voortzetten van de lifestreamdiensten om meer mensen te bereiken.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Om doelstelling 1 te bereiken zal er de komende jaren geinvesteerd worden in socialmedia en organisatie special events.

Om doelstelling 2 te bereiken zal geinvesteerd worden in materialen en kwaliteit van zang en muziek.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur bestaat uit een voorzitter tevens pastor, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid: de pastor geldt als 1- fte.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Sinds corona (maart 2020) zijn de diensten via livestream te volgen. Wanneer de maatregelen worden versoepeld, wordt het aantal bezoekers opgeschaald.
Toelichting staat van baten en lasten De baten zijn ten opzichte van 2019 iets gestegen door bijdragen van de gemeente leden.

De lasten zijn door bezuinigingen om laag gegaan.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 42391.00 44564.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 42391.00 44564.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 16501.00 16500.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8598.00 1981.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 6023.00 2973.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2534.00 1930.00
9. Lasten beheer en administratie 5480 5577
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3730.00 4621.00
Totaal lasten 42866 33582
Resultaat (baten - lasten) -475 10982

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten