Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente 't Kruispunt

Statutaire naam: Evangelische Gemeente 't Kruispunt
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822833694
Registratienummer VPE 101215

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente 't Kruispunt
Postbus 8
2220 AA KATWIJK AAN ZEE
E-mailadres secretariaat@tkruispunt.nl
Website http://tkruispunt.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 900.00 1029.00 2184
2. Bijdragen gemeenteleden 103910.00 100783.00 98567
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 0 5020 8952
Baten zonder giften aan derden 95763.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 104810.00 101812.00 100751
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 30000.00 12011.00 17303
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 20480.00 12464.00 13441
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 29760.00 41481.00 40238
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 20180.00 26795.00 30992
9. Lasten beheer en administratie 4390.00 3401.00 4373
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0
Totaal lasten 104810.00 96152.00 106347
Resultaat (baten - lasten) 0.00 5660.00 -5596

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten