Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeenschap Roosendaal

Statutaire naam: Evangelische Gemeenschap Roosendaal
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853466105
Registratienummer VPE 101142
KVK-nummer 59407476

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeenschap Roosendaal
Benedendonk 1
4707 TZ ROOSENDAAL
E-mailadres info@egr.nl
Website http://egr.nl
Doelstelling gemeente De gemeente vindt haar doelstelling in het Evangelie naar;
a. Lucas 10:27: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”
b. Mattheüs 28:18-20: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.’”
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De gemeente wil haar doel bereiken door:
a. het houden van samenkomsten,waar onder wekelijkse erediensten, huiskringen, doelgroepactiviteiten en
Bijbelstudies;
b. het organiseren van cursussen en studies over en vanuit het christelijke geloof;
c. het geven van hulp in de vorm van diaconaat en pastoraat;
d. actieve betrokkenheid bij en stimulering van zending en evangelisatie;
e. actief te zoeken naar de werking van Gods Geest, onder andere door volhardend gebed en uitstrekken naar de gaven van de Geest in onze samenkomsten;
f. alle andere passende middelen en methoden die wettelijk zijn toegestaan.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Alleen de voorganger heeft een betaalde functie
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Erediensten, Bidstonden, Bijbelstudie, Kringavonden, Huisgroepen, Mannen- en Vrouwenwerk, Praktisch vrijwilligerswerk onderling
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 10300.00 6929.00 13000.00 14529.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 80800.00 77123.00 83500.00 83883.00 101060
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 91100.00 84052.00 96500.00 98412.00 101060
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 34750.00 13026.00 30000.00 0.00 59758
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 13700.00 4464.00 19300.00 13100.00 2710
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1440.00 1744.00 1750.00 2736.00 1633
7. Lasten kerkelijke gebouwen 22360.00 25165.00 24000.00 14473.00 3726
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9100.00 8100.00 9100.00 8100.00 8100
9. Lasten beheer en administratie 5000.00 4818.00 12000.00 9928.00 8762
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1500.00 253.00 0.00 7288.00 545
Totaal lasten 87850.00 57571.00 96150.00 55625.00 85234
Resultaat (baten - lasten) 3250.00 26482.00 350.00 42787.00 15826

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten