Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Sion Montfoort

Statutaire naam: Evangeliegemeente Sion Montfoort
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 804224900
Registratienummer VPE 101155
KVK-nummer 41186475

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Sion Montfoort
Evangeliegemeente Sion bij Familie Snieder
IJsseloord 4
3448 VA WOERDEN
E-mailadres ssnieder@sionmontfoort.nl
Website http://sionmontfoort.nl
Doelstelling gemeente De stichting Evangeliegemeente Sion heeft ten doel:
de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en van het Koninkrijk Gods.

Binnen de stichting Evangeliegemeente Sion trachten we ons doel te verwezenlijken door alle middelen die haar ten dienste staan, mits deze in overeenstemming zijn met de Bijbel.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het beoogde beleid voor de komende jaren is:
de uitbouw van de "wekelijkse" huisgemeente waarin we bijeen komen.

Voorts zal aandacht gegeven worden aan de opbouw van de gemeenteleden en mensen van buiten door middel van onderwijs en evangelisatie.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een penningmeester een secretaresse en een algemeen bestuurslid, waarvan drie tevens deel uitmaken van het Oudstenteam.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Naast de bidstonden en de persoonlijke begeleiding zijn er steeds wekelijkse plenaire bijeenkomsten om de samenhang tussen alle leden te realiseren.
Toelichting staat van baten en lasten De Baten bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen. Standaard wordt daarvan 10% gegeven aan instellingen die ondersteuning nodig hebben om hun christelijke doel waar te kunnen maken.
Als de positieve ontwikkeling van het vermogen daar reden toe geeft wordt er incidenteel een extra hoog offer gegeven aan een andere christelijke instelling, ook dit is dan bij de Lasten te zien.
Het vermogen is voldoende groot om onverwachte voorvallen of ontwikkelingen op te kunnen vangen. Voorlopig zullen de eventuele positieve jaarresultaten daarom besteed worden om andere christelijke instellingen te ondersteunen met een offer.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 11.00 4.00 4.00
2. Bijdragen gemeenteleden 3945.00 8000.00 11912.00 13452.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 3956.00 8000.00 11916.00 13456.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 800.00 2000.00 91.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 985.00 1580.00 1387.00 1431.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 20220 13344.00 1400.00 10085.00 9820.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 600.00 2600.00 2100.00 1350.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0.00
9. Lasten beheer en administratie 1420 1275.00 1270.00 943.00 1266.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00
Totaal lasten 21640 17004.00 8850.00 14606.00 13867.00
Resultaat (baten - lasten) -21640 -13049.00 -850.00 -2690.00 -411.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten