Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Sion Montfoort

Statutaire naam: Evangeliegemeente Sion Montfoort
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 804224900
Registratienummer VPE 101155
KVK-nummer 41186475

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Sion Montfoort
WJ v Erpers Roijaardsstraat 5
3417 WG MONTFOORT
E-mailadres info@sionmontfoort.nl
Website http://sionmontfoort.nl
Doelstelling gemeente De stichting Evangeliegemeente Sion heeft ten doel:
de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en van het Koninkrijk Gods.

Binnen de stichting Evangeliegemeente Sion trachten we ons doel te verwezenlijken door alle middelen die haar ten dienste staan, mits deze in overeenstemming zijn met de Bijbel.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het beoogde beleid voor de komende jaren is:
de uitbouw van de "wekelijkse" kringen cq. huisgemeenten waarin we bijeen komen. Dit gebeurt naast de zes-wekelijkse plenaire bijeenkomsten.

Voorts zal aandacht gegeven worden aan de opbouw van de gemeenteleden en mensen van buiten door middel van onderwijs en evangelisatie.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaresse die tevens vertegenwoordiger is vanuit het Oudstenteam.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Naast de bidstonden en de persoonlijke begeleiding zijn er steeds zes-wekelijkse plenaire bijeenkomsten om de samenhang tussen alle leden te realiseren.
Toelichting staat van baten en lasten De Baten bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen. Standaard wordt daarvan 10% gegeven aan instellingen die ondersteuning nodig hebben om hun christelijke doel waar te kunnen maken.
Bij de Lasten is verreweg de grootste post die altijd terug keert de besteding aan huur en catering voor de zes-wekelijkse bijeenkomsten. Als de positieve ontwikkeling van het vermogen daar reden toe geeft wordt er incidenteel een extra hoog offer gegeven aan een andere christelijke instelling, ook dit is dan bij de Lasten te zien.
Het vermogen is voldoende groot om onverwachte voorvallen of ontwikkelingen op te kunnen vangen. Voorlopig zullen de eventuele positieve jaarresultaten daarom besteed worden om andere christelijke instellingen te ondersteunen met een offer.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 1.00 0.00 4.00 11
2. Bijdragen gemeenteleden 21000.00 29112.00 31000.00 32989.00 33487
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 21000.00 25548.00 27900.00 29693.00 33498
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1900.00 5378.00 7300.00 7325.00 4940
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6315.00 5471.00 6615.00 7389.00 5509
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 11560.00 1454.00 1300.00 857.00 559
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0.00 6849.00 10685.00 10809.00 10577
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1000.00 2938.00 650.00 786.00 1000
9. Lasten beheer en administratie 1025.00 2156.00 1350.00 1327.00 1030
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 21800.00 24247.00 27900.00 28493.00 23615
Resultaat (baten - lasten) -800.00 1301.00 0.00 1200.00 9883

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten