Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Reveil

Statutaire naam: Evangeliegemeente Reveil
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 812407799
Registratienummer VPE 101110

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
8242 GD LELYSTAD
E-mailadres info@reveillelystad.nl
Website http://reveillelystad.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 26528 13692
2. Bijdragen gemeenteleden 0 82291 86061
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 3951 9046
Totaal baten 0 112770 108799
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 556 610
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 8238 8109
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 3075 7345
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 87012 64860
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 7500 9071
9. Lasten beheer en administratie 0 4407 3593
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 0 110788 93588
Resultaat (baten - lasten) 0 1982 15211

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten