Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Reveil

Statutaire naam: Evangeliegemeente Reveil
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 812407799
Registratienummer VPE 101110
KVK-nummer 76912442

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
8242 GD LELYSTAD
E-mailadres info@reveillelystad.nl
Website http://reveillelystad.nl
Doelstelling gemeente Het doel van de gemeente is God te verheerlijken en de grote daden van ,Israë,ls God bekend te maken, Zij doet dit door: a. Mensen in aanraking te brengen met het Woord van God en hen laten ,proeven van het nieuwe leven dat Christus wil geven, door zijn Geest, b. Een gemeente te vormen waar mensen kunnen groeien in geloof en ,dienstbaarheid, c. Het gemeentewerk en andere zendings- en evangelisatieactiviteiten ,geestelijk en materieel te ondersteunen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en oudsten/diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.reveillelystad.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 53000 49730.00 45000.00 45830.00 36225.00
2. Bijdragen gemeenteleden 77000 82461.00 71000.00 80391.00 69977.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1500 1790.00 2050.00 2321.00 3134.00
Totaal baten 131500 133981.00 118050.00 128542.00 109336.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 200 15.00 1000.00 103.00 24.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10000 10371.00 12100.00 8151.00 8223.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6600 6074.00 3300.00 3207.00 4593.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 89693 87474.00 85300.00 84675.00 64536.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9000 8800.00 7000.00 7414.00 6400.00
9. Lasten beheer en administratie 2250 2455.00 4250.00 4984.00 4556.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00
Totaal lasten 117743 115189.00 112950.00 108534.00 88332.00
Resultaat (baten - lasten) 12257 18792.00 5100.00 20008.00 21004.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten