Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente De Pionier

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Pionier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821443513
Registratienummer VPE 101222
KVK-nummer 37157393

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente De Pionier
Kalverstraat 27
1693 BR WERVERSHOOF
E-mailadres info.depionier@solconmail.nl
Website http://eg-depionier.nl
Doelstelling gemeente Ons gemeente stelt zich ten doel mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen en hen toe te rusten tot dienaren van Hem, net zolang tot Hij terugkomt!
Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het priesterschap van alle gelovigen is een belangrijk gegeven in de wijze waarop onze gemeente functioneert. We stellen op allerlei manieren leden en gasten in staat te participeren, te groeien in het geloof en te groeien in dienstbaarheid.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de gemeente bestaat uit de voorganger, oudste(n) en diakenen.
De voorganger wordt parttime bezoldigd. De overige bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente hield wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. De gemeente vierde op elke eerste zondag van de maand het avondmaal.
Daarnaast werden er bijbelstudies en bidstonden gehouden.
In verband met de maatregelen rondom Covid-19 zijn er aanpassingen gemaakt aan de geplande activiteiten. Tevens werd er in 2021 een doopdienst en een uitvaartdienst gehouden. Meer informatie over onze activiteiten hopen wij binnenkort te kunnen publiceren op www.eg-depionier.nl
Toelichting staat van baten en lasten De begroting sluit in de regel aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren aangepast aan vooraf bekende ontwikkelingen. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast en vraagt in de najaars-gemeentevergadering goedkeuring aan de leden. De financiële administratie wordt door de penningmeester bijgehouden.
In kalenderjaar 2021 heeft de gemeente min of meer gelijkblijvende inkomsten gehad als de jaren ervoor. Door de stijgende kosten is er onder de streep een tekort ontstaan die vanuit de reserves van de gemeente worden gedekt. Het streven van de gemeente is om €5000,- als reserve aan te houden voor lopende verplichtingen. De gemeente gebruikt 10% van de inkomsten om zendelingswerk te ondersteunen.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 20750 22731.48 19750.00 21537.50 17979.76
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 20750 22731.48 19750.00 21537.50 17979.76
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 9500 9533.53 9000.00 8890.59 10087.60
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 625 1978.23 600.00 656.89 425.50
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 500 361.07 550.00 375.12 495.47
7. Lasten kerkelijke gebouwen 6750 7039.54 7102.00 6234.29 6146.72
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2075 2735.00 2000.00 4173.85 1989.15
9. Lasten beheer en administratie 250 424.71 250.00 239.40 223.13
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000 871.70 250.00 312.73 0.00
Totaal lasten 20700 22942.78 19752.00 20882.87 19367.57
Resultaat (baten - lasten) 50 -211.30 -2.00 654.63 -1387.81

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten