Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente De Pionier

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Pionier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821443513
Registratienummer VPE 101222

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente De Pionier
Kerkelaantje 1
1693 EH WERVERSHOOF
E-mailadres adrie.peereboom@solconmail.nl
Website http://eg-depionier.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 18000 18177 16460
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 18000 18177 16460
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8250 8001 7610
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 525 283 301
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 525 581 685
7. Lasten kerkelijke gebouwen 6360 5778 5964
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2160 2232 2024
9. Lasten beheer en administratie 200 222 186
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 750 678 96
Totaal lasten 18770 17775 16866
Resultaat (baten - lasten) -770 402 -406

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten