Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente De Kandelaar

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Kandelaar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806130647
Registratienummer VPE 101125
KVK-nummer 08193408

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente De Kandelaar
De Ruijterlaan 4
3781 TK VOORTHUIZEN
E-mailadres info@egdekandelaar.nl
Website http://egdekandelaar.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.kandelaaronline.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 5000 17055.00 11000.00 3947.00 2.00
2. Bijdragen gemeenteleden 157550 139507.00 116500.00 132853.00 111007.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 162550 156562 127500.00 136800.00 111009.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 52700 51361 51000.00 51341.00 49664.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8900 7267 13200.00 7723.00 8703.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 13700 24716 14500.00 32203.00 15147.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 22667 24772 15700.00 18620.00 14854.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie 7300 13192 10400.00 8010.00 5588.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 42973 2378 7700.00 2705.00 1828.00
Totaal lasten 148240 123686 112500.00 120602.00 95784.00
Resultaat (baten - lasten) 14310 32876 15000.00 16198.00 15225.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten