Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente De Kandelaar

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Kandelaar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806130647
Registratienummer VPE 101125

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente De Kandelaar
De Ruijterlaan 4
3781 TK VOORTHUIZEN
E-mailadres administratie@egdekandelaar.nl
Website http://egdekandelaar.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 1395 2113
2. Bijdragen gemeenteleden 0 115771 100387
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 117166 102500
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 48336 48200
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 9067 5515
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 19125 10206
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 31250 28114
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 550 1500
9. Lasten beheer en administratie 0 7851 9916
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 3916 2916
Totaal lasten 0 120095 106367
Resultaat (baten - lasten) 0 -2929 -3867

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten