Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Lisse

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Lisse
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803770133
Registratienummer VPE 101090
KVK-nummer 41166493

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Lisse
Hannie Schaftlaan 19
2162 JB LISSE
E-mailadres info@eglisse.nl
Website http://eglisse.nl
Doelstelling gemeente Evangelie Gemeente Lisse wil een gemeente zijn waar iedereen, die bij ons binnenkomt, zich welkom voelt.

Wij willen dat mensen bij ons thuis gaan komen en hun bestemming gaan vinden.

Hoe

Door ieder persoon die de gemeente binnenkomt via vier stadia te leiden, op te leiden en bekwaam te maken voor Gods doel met zijn of haar leven. Deze vier stadia zijn:

Thuis komen, Groeien, Sterk worden en Uitleven.

Thuis Komen: Veilig voelen, tot rust komen, God leren kennen, herstellen.

Groeien: God leren kennen, Jezus erkennen als Koning, gedoopt worden, gedoopt worden in de Heilige Geest, je identiteit vinden en groeien in geloof.

Sterk Worden: toegerust worden om de dingen te gaan doen die Jezus ook doet.

Uitleven: in de samenleving (maatschappij) het Koninkrijk van God uitleven, de hemel op aarde brengen.

Samen komen.

Onze zondagse samenkomsten zijn gericht op de aanwezigheid van God in ons midden. Daar is elke activiteit op gericht, in Zijn aanwezigheid is alles mogelijk.

Onze kringen worden gekenmerkt door vier waarden: aanbidding, delen, woord, gebed.

Cultuur van eer

Wij streven naar een cultuur en een sfeer in de gemeente waarin liefde, onderling respect en eer de waarden zijn waarin we met elkaar communiceren. Roddel wordt niet getolereerd. Onze woorden zullen zegenen, opbouwen en bemoedigen. Onze woorden zullen leven brengen.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een diakenenteam die meedenkt met het bestuur. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. , ,
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eglisse.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 1103 913 100.00 2355.00 350.00
2. Bijdragen gemeenteleden 71597 71892 69600.00 68117.00 63798.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 300 1500 300.00 1020.00
Totaal baten 73000 74305 70000.00 71492.00 64148.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 19500 19411 19500.00 20205.00 19166.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10050 7760 9900.00 9498.00 6162.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4100 5081 3100.00 3148.00 2070.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 20983 22951 19080.00 17227.00 13356.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8297 7763 9850.00 8136.00 7806.00
9. Lasten beheer en administratie 1170 895 1170.00 1229.00 8885.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3400 3241 3400.00 653.00 431.00
Totaal lasten 67500 67102 66000.00 60095.00 57876.00
Resultaat (baten - lasten) 5500 7203 4000.00 11397.00 6272.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten