Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Houten

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Houten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 9211184
Registratienummer VPE 101027
KVK-nummer 76915603

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Houten
Wegenbouw 63
3991 NH HOUTEN
E-mailadres secretariaat@evangeliegemeentehouten.nl
Website http://evangeliegemeentehouten.nl
Doelstelling gemeente De EGH wil een liefdevolle en warme gemeenschap zijn van geestvervulde, vruchtbare discipelen. Ons verlangen is een plaats van genezing en herstel te zijn voor de inwoners van Houten. Vanuit bewogenheid en door de kracht van de Heilige Geest willen we het Koninkrijk van God verkondigen, in woord en daad. Naar Jezus' voorbeeld. Kijk ook op www.evangeliegemeentehouten.nl/anbi/. Als lid van de VPE onderschrijven wij ook de doelstellingen van de VPE zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het beleid van de Evangelie Gemeente Houten ligt vast in het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: www.evangeliegemeentehouten.nl/anbi/. ,
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De statutaire eindverantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij het bestuur, dat minimaal gevormd wordt door de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur neemt beslissingen over zaken die zowel van geestelijke als bestuurlijke aard kunnen zijn. Met name zijn dat onderwerpen die een breed effect hebben op de gemeente, externe relaties beïnvloeden of waaraan mogelijk belangrijke financiële consequenties zitten. Het bestuur bewaakt daarmee de buitengrens van de gemeente. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.evangeliegemeentehouten.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 73200.00 83367 80864.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00
Totaal baten 73200.00 83367 80864.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 33000.00 10729.00 4837.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 13150.00 13914.00 13435.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6610.00 3944.00 3940.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 14200.00 12461.00 8905.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 21310.00 26375.00 43680.00
9. Lasten beheer en administratie 3930.00 1975.00 1872.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000.00 4407.00
Totaal lasten 93200 69398.00 81076.00
Resultaat (baten - lasten) -20000 13970.00 -212.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten