Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Houten

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Houten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 9211184
Registratienummer VPE 101027

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Houten
Kamillehof
3991 GT HOUTEN
E-mailadres secretariaat@evangeliegemeentehouten.nl
Website http://evangeliegemeentehouten.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 10 13 53
2. Bijdragen gemeenteleden 94400 98716 85184
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 693 0
Totaal baten 94410 99422 85237
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 30000 6032 47519
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11345 9758 7721
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 16825 4631 6627
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13650 12960 13449
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 32916 35776 12515
9. Lasten beheer en administratie 4100 1053 1259
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2800 2969 414
Totaal lasten 111636 73179 89504
Resultaat (baten - lasten) -17226 26243 -4267

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten