Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Hillegom

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Hillegom
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 823110771
Registratienummer VPE 101162
KVK-nummer 51099292

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Hillegom
Prinses Irenelaan 16
2182 CZ HILLEGOM
E-mailadres secretariaat@eghillegom.nl
Website http://eghillegom.nl
Doelstelling gemeente EG-Hillegom heeft het doel mensen in Hillegom en omstreken onder het licht van Gods evangelie te brengen, en naar hun bestemming te brengen zoals God het voor hun bedoelt heeft. Samen ontdekken met de hulp van de Heilige Geest dat God echt liefde is en Hij een persoonlijke relatie met je wil en niet op zoek is naar het volgen van regels of religie. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan EG-Hillegom heeft een eigen beleidsplan 2013-2016 daarin is de hoofdlijn: Wij geloven dat door een grote toewijding aan het grote ,GEBOD ,en de grote ,OPDRACHT ,er een gezonde gemeente ontstaat. Het grote gebod: Hij (Jezus) antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Mattheus 22:36-40 Uit de grote Opdracht halen we het volgende: Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Mattheus 28:19-20 Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit 4 leden, 2 oudsten en 2 kaderleden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden 40000.00 32270.00 32124.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 40000.00 32270.00 32124.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7100.00 8867.00 12900.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10100.00 6582.00 8911.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 950.00 990.00 701.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12650.00 11566.00 12015.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6350.00 4750.00 4864.00
9. Lasten beheer en administratie 1850.00 1528.00 1816.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000.00 1000.00 1000.00
Totaal lasten 40000.00 35283.00 42207.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 -3013.00 -10083.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten