Overzicht gemeenten

Evangelisch Centrum De Weg

Statutaire naam: De Weg
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853134893
Registratienummer VPE 101209

Contactgegevens

Adres Evangelisch Centrum De Weg
Industrieweg 38 f
3641 RM MIJDRECHT
E-mailadres info@deweg.net
Website http://deweg.net
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 1 2
2. Bijdragen gemeenteleden 75000 74156 70325
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 0 0 5590
Baten zonder giften aan derden 74156.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 75000 74157 70327
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 22000 22653 23306
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5000 5202 4487
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3500 2259 2868
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25000 28486 27447
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 14000 13076 14552
9. Lasten beheer en administratie 4000 2290 1643
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 16 76
Totaal lasten 73500 73982 74379
Resultaat (baten - lasten) 1500 175 -4052

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten