Overzicht gemeenten

Pinksterkerk 'De Weg'

Statutaire naam: De Weg
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853134893
Registratienummer VPE 101209
KVK-nummer 58675345

Contactgegevens

Adres Pinksterkerk 'De Weg'
Industrieweg 38 f
3641 RM MIJDRECHT
E-mailadres info@deweg.net
Website http://deweg.net
Doelstelling gemeente Ons doel is om mensen te leiden naar een ontmoeting met God ,en Zijn Bovennatuurlijke kracht te ervaren, waardoor redding en herstel plaatsvindt. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.deweg.net
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 1.00
2. Bijdragen gemeenteleden 65000.00 73496.89 74156.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1350.00 0.00
Totaal baten 70000.00 74846.89 74157.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 23600.00 23142.68 22653.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000.00 3273.78 5202.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500.00 2939.05 3600.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25500.00 25340.83 28486.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 13800.00 13651.13 13076.00
9. Lasten beheer en administratie 2425.00 3502.78 2290.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1600.00 2817.89 16.00
Totaal lasten 72425.00 74668.14 73982.00
Resultaat (baten - lasten) -2425.00 178.75 175.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten