Overzicht gemeenten

De Weg

Statutaire naam: De Weg
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853134893
Registratienummer VPE 101209
KVK-nummer 58675345

Contactgegevens

Adres De Weg
Industrieweg 38 f
3641 RM MIJDRECHT
E-mailadres erwin@deweg.net
Website http://deweg.net
Doelstelling gemeente Ons doel is om mensen te leiden naar een ontmoeting met God ,en Zijn Bovennatuurlijke kracht te ervaren, waardoor redding en herstel plaatsvindt. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.deweg.net
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 2.00 300.00
2. Bijdragen gemeenteleden 53600 57670.00 63897.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 600 3910.00 1595.00
Totaal baten 54200 61582.00 65792.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 4800 5059.00 20792.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9900 6958.00 4697.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1800 3645.00 3009.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 28200 27136.00 24870.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 3600 5298.00 9327.00
9. Lasten beheer en administratie 1200 2684.00 2515.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 600 390.00 1157.00
Totaal lasten 51000 51170.00 66371.00
Resultaat (baten - lasten) 4100 10411.00 -578.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten