Overzicht gemeenten

Damascus Road International Church

Statutaire naam: Damascus Road International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824053886
Registratienummer VPE 101226

Contactgegevens

Adres Damascus Road International Church
Forum 100
6229 GV MAASTRICHT
E-mailadres info@damascusroadic.com
Website http://damascusroadic.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 20 20 55
2. Bijdragen gemeenteleden 87000 101527 107707
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 4750 240 497
Totaal baten 91770 101787 108259
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 42000 41031 47145
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11260 3692 1647
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1300 1697 289
7. Lasten kerkelijke gebouwen 31900 32077 35342
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 14160 21535 20975
9. Lasten beheer en administratie 970 1284 1152
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1050 625 1289
Totaal lasten 102640 101941 107839
Resultaat (baten - lasten) -10870 -154 420

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten