Overzicht gemeenten

Damascus Road International Church

Statutaire naam: Damascus Road International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824053886
Registratienummer VPE 101226
KVK-nummer 76912760

Contactgegevens

Adres Damascus Road International Church
Forum 100
6229 GV MAASTRICHT
E-mailadres info@damascusroadic.com
Website http://damascusroadic.com
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.damascusroadic.com
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 61600.00 68735.00 78000.00 74282.00 90204.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 58500.00 66231.00 68000.00 74282.00 90204.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 27507.00 20556.00 22269.00 22269.00 22269.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3950.00 442.00 4350.00 2637.00 1685.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1550.00 1364.00 1540.00 1520.00 1447.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 19200.00 21000.00 33600.00 32810.00 36043.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 24300.00 23425.00 23550.00 24083.00 46873.00
9. Lasten beheer en administratie 945.00 831.00 905.00 711.00 1133.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 100.00 112.00 450.00 2002.00 1958.00
Totaal lasten 77552.00 67730.00 86664.00 86032.00 111408.00
Resultaat (baten - lasten) -15952.00 -1499.00 -18664.00 -11750.00 -21204.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten