Overzicht gemeenten

CityLight Alkmaar

Statutaire naam: Citylight Alkmaar / Pinkstergemeente Alkmaar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803398104
Registratienummer VPE 101001
KVK-nummer 37157761

Contactgegevens

Adres CityLight Alkmaar
Helderseweg 32
1817 BA ALKMAAR
E-mailadres info@citylightalkmaar.nl
Website http://citylightalkmaar.nl
Doelstelling gemeente Onze ANBI-gegevens vind u op onze eigen website: http://citylightalkmaar.nl/contact/#geven

Doelstelling volgens de statuten
a) mensen te brengen tot verlossing in Christus;
b) hen in te voegen in Gods Gemeente;
c) hen te leiden tot geestelijke volwassenheid;
d) hen toe te rusten voor hun bediening in de Gemeente en hun levensmissie in de wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de website van de VPE:https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weergegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan

Er wordt gewerkt met een gebroken boekjaar.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het statutair bestuur, de oudstenraad, bestaat uit ten minste 5 leden (oudsten), waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders (oudsten) ontvangen geen bezoldiging. De voorgangers in dienst van de gemeente zijn tevens oudsten. Voor de voorgangers en andere medewerker(s) in dienst van de gemeente heeft CityLight een eigen salarisregeling.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.CityLightalkmaar.nl.

Financiele informatie vindt u via deze link.

De link bij de belastingdienst: http://www.citylightalkmaar.nl/belangrijke-documenten/

De gemeente werkt met een gebroken boekjaar.
Toelichting staat van baten en lasten Het boekjaar loopt van 1 juli a.p. t/m 30 juni verslagjaar.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 6000.00 9641.00 6029.00
2. Bijdragen gemeenteleden 285000.00 308949.00 233945.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 7517.00 10100.00
Totaal baten 291000.00 326107.00 250074.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 68000.00 28581.00 34261.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24800.00 12561.00 31734.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 119000.00 135723.00 52276.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 67200.00 64243.00 71492.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 11050.00 6817.00 6460.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 290950.00 247925.00 196223.00
Resultaat (baten - lasten) 50.00 78182.00 53851.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten