Overzicht gemeenten

Christengemeente Purmerend

Statutaire naam: Christengemeente Purmerend
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818604669
Registratienummer VPE 101113
KVK-nummer 76913104

Contactgegevens

Adres Christengemeente Purmerend
Westland 2
1447 BA PURMEREND
E-mailadres info@christengemeentepurmerend.nl
Website http://christengemeentepurmerend.nl
Doelstelling gemeente In de Christengemeente Purmerend kun je elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met de Bijbel als basis. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur bestaat uit een oudstenraad met minimaal 3 personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.christengemeentepurmerend.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 2171.00 -73.00 -19.00
2. Bijdragen gemeenteleden 74984.00 63829.00 55657.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 75155.00 63756.00 55638.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 20220.00 15260.00 14857.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5720.00 16610.00 9571.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6414.00 1949.00 2122.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 16253.00 17127.00 9753.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9724.00 9440.00 10632.00
9. Lasten beheer en administratie 5360.00 632.00 490.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3580.00 0.00 0.00
Totaal lasten 67271.00 61018.00 47425.00
Resultaat (baten - lasten) 9884.00 2738.00 8213.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten