Overzicht gemeenten

Christengemeente Kom en Zie Dordrecht

Statutaire naam: Christengemeente Kom en Zie Dordrecht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 808023925
Registratienummer VPE 101201

Contactgegevens

Adres Christengemeente Kom en Zie Dordrecht
Dalmeyerplein 10
3318 CB DORDRECHT
E-mailadres info@komenziedordrecht.nl
Website http://komenziedordrecht.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 2684 2626
2. Bijdragen gemeenteleden 0 23094 25486
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 4118 0
Totaal baten 0 29896 28112
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 5275 5005
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 3425 2432
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2398 1138
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 14113 14454
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 12586 15228
9. Lasten beheer en administratie 0 455 423
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 35
Totaal lasten 0 38252 38715
Resultaat (baten - lasten) 0 -8356 -10603

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten