Overzicht gemeenten

Christengemeente Kom en Zie

Statutaire naam: Christengemeente Kom en Zie Dordrecht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 808023925
Registratienummer VPE 101201
KVK-nummer 76647498

Contactgegevens

Adres Christengemeente Kom en Zie
Middelweg 11
3312 AJ DORDRECHT
E-mailadres financien@komenziedordrecht.nl
Website http://komenziedordrecht.nl
Doelstelling gemeente De visie van onze gemeente is: met enthousiasme eerbiedig op God gericht te leven te leven naar Bijbelse normen God en elkaar te dienen met onze gaven en talenten zorg te dragen voor elkaar en anderen in onze samenleving onze medemens met Jezus Christus bekend te maken Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.christengemeentekomenzie.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 2001.00 2879.00 2000.00 2505.00 3943.00
2. Bijdragen gemeenteleden 14520.00 15453.00 10970.00 15657.00 17673.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 16527.00 18332.00 12970.00 18162.00 21616.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) -2500.00 -2150.00 1500.00 1850.00 2375.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -2350.00 -2301.00 1350.00 2077.00 686.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk -940.00 -945.00 940.00 937.00 1001.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen -8830.00 -5151.00 5860.00 7569.00 9703.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen -8220.00 -6785.00 7200.00 8196.00 8882.00
9. Lasten beheer en administratie -530.00 -123.00 0.00 143.00 123.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen -100.00 -10.00 150.00 165.00 0.00
Totaal lasten -23470.00 -17505.00 17000.00 20936.00 22770.00
Resultaat (baten - lasten) -6943.00 826.00 -4030.00 -2775.00 -1155.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten