Overzicht gemeenten

Christengemeente Hart van Brabant

Statutaire naam: Christengemeente Hart van Brabant
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816508379
Registratienummer VPE 101084
KVK-nummer 40259737

Contactgegevens

Adres Christengemeente Hart van Brabant
Azuurweg 45 A
5044 KA TILBURG
E-mailadres info@christengemeentehvb.nl
Website http://christengemeentehvb.nl
Doelstelling gemeente Mensen verbinden met Jezus en leiden naar discipelschap.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Procurios: nvt
CMS: Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.)
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.christengemeentehvb.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 700.00 -1072 913.00
2. Bijdragen gemeenteleden 65000.00 64820.00 63574.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 100.00 69.00 2802.00
Totaal baten 64800.00 63817.00 67268.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 2600.00 2600.00 2000.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9000.00 8931.00 7552.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7500.00 7694.00 6813.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 40000.00 23744.00 25546.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 17000.00 2850.00 2051.00
9. Lasten beheer en administratie 4000.00 4039.00 4174.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2000.00 2734.00 5066.00
Totaal lasten 82100.00 52592.00 53202.00
Resultaat (baten - lasten) -17300.00 11225.00 14087.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten