Overzicht gemeenten

Christengemeente Hart van Brabant

Statutaire naam: Christengemeente Hart van Brabant
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816508379
Registratienummer VPE 101084
KVK-nummer 40259737

Contactgegevens

Adres Christengemeente Hart van Brabant
Azuurweg 45 A
5044 KA TILBURG
E-mailadres info@christengemeentehvb.nl
Website http://christengemeentehvb.nl
Doelstelling gemeente Mensen verbinden met Jezus en leiden naar discipelschap.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid nvt
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 200.00 8264.00 14000.00 13982.00 760
2. Bijdragen gemeenteleden 58000.00 58102.00 50000.00 65021.00 47576
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 200.00 975.00 1000.00 11730.00 506
Totaal baten 58400.00 67341.00 65000.00 90733.00 48842
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 2400.00 2400.00 2400.00 2415.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2000.00 2512.00 5000.00 4326.00 11613
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6000.00 6338.00 4000.00 4791.00 819
7. Lasten kerkelijke gebouwen 34000.00 34087.00 44000.00 128079.00 23658
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2300.00 2322.00 2000.00 2657.00 4612
9. Lasten beheer en administratie 3000.00 2477.00 1500.00 1766.00 1117
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2000.00 6347.00 5000.00 1313.00 2180
Totaal lasten 51700.00 56347.00 63900.00 145347.00 43999
Resultaat (baten - lasten) 6700.00 10858.00 1100.00 -54614.00 4843

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten