Overzicht gemeenten

Christengemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Christengemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818761659
Registratienummer VPE 101206
KVK-nummer 58204903

Contactgegevens

Adres Christengemeente De Hoeksteen
Schipperstraat 2
4871 KK ETTEN-LEUR
E-mailadres info@dehoeksteen.com
Website http://dehoeksteen.com
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan/
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.dehoeksteen.com
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 33645.00 30208.00 25261.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 26718 21538.00 0.00
Totaal baten 60363 51746.00 37658.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7867 10016.00 8298.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 915 4141.00 2855.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 8980 8753.00 6948.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 35286 30178.00 18399.00
9. Lasten beheer en administratie 2819 3101.00 2793.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00 0.00
Totaal lasten 55867 56188.00 38293.00
Resultaat (baten - lasten) 4496 -4443.00 -1635.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten