Overzicht gemeenten

Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek Zout en Licht

Statutaire naam: Zout en Licht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 9557891
Registratienummer VPE 101024
KVK-nummer 76648184

Contactgegevens

Adres Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek Zout en Licht
Oude Enghweg 28
1217 JD HILVERSUM
E-mailadres info@zoutenlicht.nl
Website http://zoutenlicht.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 15340 13665
2. Bijdragen gemeenteleden 49893 56345
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2875 4921
Totaal baten 68108 74931
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 19546 19546
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4883 2472
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8808 24663
7. Lasten kerkelijke gebouwen 31751 32061
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 411
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0
Totaal lasten 64988 79153
Resultaat (baten - lasten) 3120 -4222

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten