Overzicht gemeenten

Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek Zout en Licht

Statutaire naam: Zout en Licht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 9557891
Registratienummer VPE 101024
KVK-nummer 76648184

Contactgegevens

Adres Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek Zout en Licht
Oude Enghweg 28
1217 JD HILVERSUM
E-mailadres info@zoutenlicht.nl
Website http://zoutenlicht.nl
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het houden van erediensten en andere samenkomsten het houden van Bijbelstudie- en gebedskringen het organiseren van jeugd- en kinderwerk evangelisatie in en buiten Hilversum door woord en geschrift het verlenen van pastorale zorg het ondersteunen van zendingswerk alsmede alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel van de gemeente dienstbaar kunnen zijn. Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.zoutenlicht.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 15000.00 17362.00 22684.00
2. Bijdragen gemeenteleden 30000.00 34908.00 32109.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0 60.00
Totaal baten 45000.00 52270 54853.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0 864.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11800.00 9324 3447.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk -1332.00 3982 3162.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 45300.00 30866 47705.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00 0 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0 0.00
Totaal lasten 55768.00 44172 55178.00
Resultaat (baten - lasten) -10768.00 8098 -325.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten