Overzicht gemeenten

Celebration Church Netherlands

Statutaire naam: Celebration Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814886012
Registratienummer VPE 101164

Contactgegevens

Adres Celebration Church Netherlands
Neuweg 148
1214 HA HILVERSUM
E-mailadres
Website http://celebrationchurch.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 398448 594215
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 0 0 67292
Baten zonder giften aan derden 398448.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 771 40627
Totaal baten 0 399219 634842
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 277117 294453
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 29422 93690
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 63881 85510
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 34792 91313
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 7329 16815
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 30740 34347
Totaal lasten 0 443281 616128
Resultaat (baten - lasten) 0 -44062 18714

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten