Overzicht gemeenten

Activate International Church Rijswijk

Statutaire naam: Activate International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858895845
Registratienummer VPE 101254
KVK-nummer 71901604

Contactgegevens

Adres Activate International Church Rijswijk
Verrijn Stuartlaan 18
2288 EL RIJSWIJK
E-mailadres info@activatenow.nl
Website http://activatenow.nl
Doelstelling gemeente a)De visie van Activate International Church is om Jezus Christus te laten zien in een veranderende samenleving.

b) Haar missie is om mensen te helpen Jezus te leren kennen, vrijheid te vinden, Gods plan voor hun leven te ontdekken en een verschil te maken in levens van anderen. De kerk zal deze visie en missie ontwikkelen zoals besloten wordt door de Lead Pastor.

c) De gemeente tracht haar doelen te bereiken door:
c1. Het organiseren van kerkdiensten, conferenties en andere bijeenkomsten.
c2. Het geven van onderwijs en verlenen van pastorale zorg.
c3. Het evangelie op alle mogelijke manieren uit te dragen door prediking, muziek, gebed, bijbelstudie, huisgroepen, outreach, zending, online aanwezigheid, naamsbekendheid, het aangaan van partnerschappen en meer.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan - De missie van Activate is om mensen te brengen naar
Gods plan voor hun leven,
het starten van regionale samenkomsten / huiskerken in
Rijswijk, Den Haag, Amsterdam en Caribisch Nederland.

- Het bieden van onderlinge zorg, trainingen, discipelschap
en evangelisatie.

- Het uitrusten en discipelen van kerkleden om hen te
helpen in hun God gegeven bestemming te komen en de
liefde van Jezus te vertegenwoordigen in hun omgeving.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Activate International Church wordt geleid door:

a. Lead Pastor (LP) / Voorzitter
b. Lead Team (LT)
c. Financieel Team (FT) / Bestuur
d. Teamleiders (TL)
e. Inspraak Team (IT)
f. Gemeenteleden (GL)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de bijbehorende bestuurstaken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten - Wekelijkse kerkdiensten
- Connectgroepen (online, fysiek in de kerk en bij de mensen thuis)
- Online en fysieke events (vergroten saamhorigheid, verkleinen eenzaamheid)
- Diverse evangelisatie events
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 11500.00 10429.00 8900.00
2. Bijdragen gemeenteleden 67000.00 75092.00 71871.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000.00 0.00 0.00
Totaal baten 79500.00 85521.00 80771.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8000.00 9408.00 32240.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15000.00 19080.00 6533.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 2454.00 1802.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 32000.00 26704.00 20798.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8000.00 8484.00 6808.00
9. Lasten beheer en administratie 2200.00 6906.00 5119.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 10800.00 15546.00 3951.00
Totaal lasten 78500.00 88582.00 77251.00
Resultaat (baten - lasten) 1000.00 -3060.00 3520.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten