Overzicht gemeenten

Activate International Church

Statutaire naam: Activate International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858895848
Registratienummer VPE 101254
KVK-nummer 71901604

Contactgegevens

Adres Activate International Church
Verrijn Stuartlaan 18
2288 EL RIJSWIJK
E-mailadres info@activatenow.nl
Website http://activatenow.nl
Doelstelling gemeente Het organiseren van kerkdiensten, conferenties, en andere bijeenkomsten.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Nog niet opgegeven
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Nog niet opgegeven
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Nog niet opgegeven
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 10000.00 8900.00 5700.00
2. Bijdragen gemeenteleden 77000.00 71871.00 44996.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000.00 0.00 2500.00
Totaal baten 88000.00 80771.00 53196.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 33500.00 32240.00 29153.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7000.00 6533.00 6891.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 1802.00 500.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 26500.00 20798.00 17929.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7500.00 6808.00 8403.00
9. Lasten beheer en administratie 6500.00 5119.00 11223.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4500.00 3951.00 10200.00
Totaal lasten 88000.00 77251.00 84635.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 3520.00 -31439.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten