Alphakerk Amstelland

Statutaire naam: Alphakerk

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 814012413
Registratienummer VPE 101262

Contactgegevens
Kudelstaartseweg 239
1433 GH Kudelstaart
0297255439

http://www.alphakerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Ons kerkgenootschap, de gemeente, stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Wij willen een gemeente zijn die
• Hoop brengt;
• God ervaart; en
• Mensen verbindt.
Onze activiteiten richten zich voornamelijk op deze drie punten. Wij bekostigen deze activiteiten doordat leden en bezoekers van onze gemeente eenmalig of periodiek giften geven. Wij streven ernaar om een sluitende begroting te hebben, waarbij de lasten in principe de baten niet mogen overschrijden. In geval van een begrotingstekort is er een duidelijke onderbouwing van het waarom van het tekort en wordt alsnog getracht het tekort gedurende het begrotingsjaar zoveel als mogelijk te minimaliseren. Een begrotingsoverschot zal in principe geneutraliseerd worden door in de begroting extra te betalen giften op te nemen.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente. Het bestuur bestat ui minimaal drie leden en maximaal dertien leden. Uit de oudstenraad wordt het dagelijks bestuur gevormd, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het avondmaal. Meer informatie over onze activiteiten kunt u vinden op www.alphakerk.nl.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
34.000
58.364
42.592
40.193
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
36
Totaal baten
34.000
58.364
42.592
40.229
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
14.750
16.740
14.047
10.229
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
1.900
2.208
2.173
1.256
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.400
24.113
10.206
5.973
7. Lasten kerkelijke gebouwen
17.900
16.265
16.178
17.625
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
5.000
4.706
6.135
7.248
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
42.950
64.032
48.739
42.331
 
Resultaat (baten - lasten)
-8.950
-5.668
-6.147
-2.102

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact