Leef!Zutphen

Statutaire naam: Kerkgenootschap Berea Zutphen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 817085737
Registratienummer VPE 101227

Contactgegevens
Isendoornstraat 3
7201 NJ ZUTPHEN
06-53693073

http://www.leefzutphen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Zie link http://leefzutphen.nl/wp-content/uploads/documents/beleidsplan_leefzutphen_2013-2018.pdf

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie link http://leefzutphen.nl/wp-content/uploads/documents/beleidsplan_leefzutphen_2013-2018.pdf

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur van Leef!Zutphen bestaat altijd uit tenminste drie leden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.

Het huidige bestuur van Leef!Zutphen ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Peter Sleebos

Secretaris

Johan Krans

Penningmeester 
Hans Hansma

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie link http://leefzutphen.nl/wp-content/uploads/documents/beleidsplan_leefzutphen_2013-2018.pdf

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
79.978
94.065
-
81.880
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
79.978
94.065
-
81.880
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
39.416
44.238
-
39.295
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
9.395
12.506
-
15.586
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
22.229
19.325
-
19.615
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
17.267
16.219
-
15.136
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
949
3.257
-
4.880
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
1.394
2.165
-
-
Totaal lasten
-
90.650
97.710
-
94.512
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-10.672
-3.645
-
-12.632

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact