Evangeliegemeente De Pionier

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Pionier

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 821443513
Registratienummer VPE 101222

Contactgegevens
Kerkelaantje 1
1693 EH WERVERSHOOF
0228-583499

http://www.eg-depionier.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eg-depionier.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
19.000
-
18.000
16.923
15.500
18.140
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
19.000
-
18.000
16.923
15.500
18.140
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
7.650
-
7.550
7.011
6.700
7.463
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
1.175
-
1.125
759
1.100
779
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
180
-
160
489
-
153
7. Lasten kerkelijke gebouwen
6.300
-
6.100
5.660
6.000
6.124
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.700
-
1.600
1.716
1.550
2.867
9. Lasten beheer en administratie
425
-
375
204
350
187
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
400
-
300
24
1.200
1.090
Totaal lasten
17.830
-
17.210
15.863
16.900
18.663
 
Resultaat (baten - lasten)
1.170
-
790
1.060
-1.400
-523

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact