International Church of Leiden

Statutaire naam: International Church of Leiden

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 817833055
Registratienummer VPE 101151

Contactgegevens
Vijf Meilaan 137
2324 VV LEIDEN
06-12239171

http://www.ichurchleiden.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Om een levendige internationale gemeenschap te zijn, met Christus als middelpunt en open is voor iedereen om samen te aanbidden, groeien en dienen in Leiden en omstreken. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.ichurchleiden.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
200
277
2. Bijdragen gemeenteleden
152.724
121.571
152.821
139.243
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
152.724
121.571
153.021
139.520
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
90.976
85.726
89.741
88.916
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
21.252
12.086
20.430
20.292
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.848
2.132
2.000
1.849
7. Lasten kerkelijke gebouwen
18.996
19.980
20.000
18.808
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
16.508
20.162
17.350
18.990
9. Lasten beheer en administratie
3.144
4.211
2.500
2.573
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
765
1.000
886
Totaal lasten
152.724
145.062
153.021
152.314
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-23.491
-
-12.794

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact