Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer

Statutaire naam: Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818791871
Registratienummer VPE 101136

Contactgegevens
Cesar Franckrode 58
2717 BG ZOETERMEER
079-5933320

http://www.pgmz.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast oudsten en diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgmz.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
60.000
63.244
65.000
61.986
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
1.417
Totaal baten
60.000
63.244
65.000
63.403
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
25.000
29.046
10.000
24.526
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
10.000
15.785
10.000
8.849
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.500
996
3.000
2.100
7. Lasten kerkelijke gebouwen
10.000
4.749
10.000
3.024
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
5.000
642
2.000
3.998
9. Lasten beheer en administratie
3.000
1.891
3.000
2.845
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
5.000
3.639
1.000
6.890
Totaal lasten
59.500
56.748
39.000
52.232
 
Resultaat (baten - lasten)
500
6.496
26.000
11.171

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact