Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818654776
KvK nummer 66857155
Registratienummer VPE 101135

Contactgegevens
Kuyperstraat 20
3752 BD BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
033-2984664

http://vegwindkracht5.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 6 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast 6 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vegwindkracht5.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
1.100
-
25
-
1.115
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
60.455
-
61.678
-
55.125
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
1.082
-
561
-
677
Totaal baten
-
-
62.637
-
62.264
-
56.917
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
6.035
-
7.509
-
7.274
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
562
-
220
-
1.304
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
2.016
-
3.502
-
2.446
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
27.060
-
27.568
-
27.856
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
28.395
-
39.341
-
27.799
9. Lasten beheer en administratie
-
-
544
-
454
-
307
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
821
-
1.656
-
1.815
Totaal lasten
-
-
65.433
-
80.250
-
68.801
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-2.796
-
-17.986
-
-11.884

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact