Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap, Alphen a/d Rijn

Statutaire naam: Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818485048
KvK nummer 27349313
Registratienummer VPE 101129

Contactgegevens
Lauraplein 2
2406 BB ALPHEN AAN DEN RIJN
0172-420226 / 06-53910222

http://w3.nleg.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel samen te genieten van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, waardoor wij Hem beter leren kennen, om Hem ,te delen met anderen in Alphen aan den Rijn en omgeving. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://w3.nleg.nl/wie-zijn-wij/beleidsplan-2018-2022/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit een voorganger (tevens voorzitter) en een medevoorganger, 2 oudsten-echtparen, waarvan 1 oudste tevens de secretaris is en de penningmeester. Tevens zijn er groeigroep- en huisgroepleiders. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, waaronder voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.nleg.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
10.300
8.306
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
188.500
173.522
172.000
170.145
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
188.500
173.522
182.300
178.451
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
62.500
61.873
55.000
61.795
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
41.060
25.497
24.060
25.447
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
2.000
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
60.800
65.934
72.000
36.403
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
7.200
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
19.100
18.847
5.750
24.609
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
11.350
28.072
Totaal lasten
-
-
183.460
172.151
177.360
176.326
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
5.040
1.371
4.940
2.125

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact