Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 816785788
Registratienummer VPE 101124

Contactgegevens
Hoep 6
1741 MC SCHAGEN
0224-217278

http://www.vegschagen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Doelstellingen zijn en blijven het houden van wekelijkse kerkdiensten, het organiseren van kinderdiensten, Bijbelstudies, bidstonden, tiener- en jeugdbijeenkomsten, kortom bijbelgetrouwe gemeente zijn in de ruimste zin van het woord. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit drie oudsten en twee diakenen. Elke vier jaar zijn de oudsten en diakenen aftredend. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vegschagen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
16.797
-
16.598
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
-
16.797
-
16.598
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
2.370
-
1.725
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
2.420
-
2.011
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
390
-
32
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
5.816
-
3.515
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
4.945
-
4.686
9. Lasten beheer en administratie
-
781
-
923
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
431
-
402
Totaal lasten
-
17.153
-
13.294
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-356
-
3.304

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact