Pinkstergemeente Doetinchem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Doetinchem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 804219977
Registratienummer VPE 101108

Contactgegevens
Bizetlaan 86
7002 LZ DOETINCHEM
0314-333413

http://www.pgd.nu

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Pinkstergemeente Doetinchem is een open-huisgezin waarin mensen onder leiding van de Heilige Geest actieve volgelingen worden van Jezus Christus. Hierdoor heeft de gemeente invloed op de stad en de streek en wordt God geë,erd. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pgd.nu

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
100
56
400
100
700
565
2. Bijdragen gemeenteleden
118.500
137.056
135.000
127.095
154.000
146.255
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
5.000
-
3.700
-
-
Totaal baten
118.600
142.112
135.400
130.895
154.700
146.820
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
18.000
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
24.300
22.327
29.200
30.623
25.500
24.775
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.000
2.013
2.400
2.069
2.800
2.297
7. Lasten kerkelijke gebouwen
30.400
30.085
31.900
29.980
31.000
30.126
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
78.500
79.552
81.500
73.750
81.500
77.248
9. Lasten beheer en administratie
2.500
2.519
2.000
2.460
3.100
1.469
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.740
1.934
2.200
1.240
2.700
1.592
Totaal lasten
139.440
138.430
149.200
140.122
164.600
137.507
 
Resultaat (baten - lasten)
-20.840
3.682
-13.800
-9.227
-9.900
9.313

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact