Volle Evangelie Gemeente Diemen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Diemen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 806267380
Registratienummer VPE 101107

Contactgegevens
Schoolstraat 8
1111 BR DIEMEN
020-6008261

http://www.veg-diemen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van onze gemeente is het bekend maken van het evangelie aan zoveel mogelijk mensen. De Bijbel vormt bij dit werk ons uitgangspunt, omdat wij geloven dat God door dit boek zijn wil aan ons bekend maakt. Daarbij is de Heilige Geest onmisbaar. Dit geldt zeker ook voor zowel het goed verstaan als het in de praktijk brengen van dat wat de Bijbel ons wil leren. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.  ,

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.veg-diemen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
2.100
1.285
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
69.300
65.840
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
71.400
67.125
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
13.750
13.530
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
14.000
12.237
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
8.000
8.083
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
27.000
24.746
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
2.100
4.399
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
7.800
507
Totaal lasten
-
-
-
72.650
63.502
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-1.250
3.623

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact