Evangelie Gemeente Lisse

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Lisse

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 803770133
Registratienummer VPE 101090

Contactgegevens
Jozef Isra�lsstraat 11
2162 CA LISSE
0252-411195

http://www.eglisse.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

 

Evangelie Gemeente Lisse wil een gemeente zijn waar iedereen, die bij ons binnenkomt, zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, geloof, levensfilosofie, gerichtheid en leefomstandigheden.

Wij willen dat mensen bij ons thuis gaan komen en hun bestemming gaan vinden.

Hoe

Door ieder persoon die de gemeente binnenkomt via vier stadia te leiden, op te leiden en bekwaam te maken voor Gods doel met zijn of haar leven. Deze vier stadia zijn: 

Thuis komen, Groeien, Sterk worden en Uitleven.

Thuis Komen: Veilig voelen, tot rust komen, God leren kennen, herstellen.

Groeien: God leren kennen, Jezus erkennen als Koning, gedoopt worden, gedoopt worden in de Heilige Geest,  je identiteit vinden en groeien in geloof.

Sterk Worden: toegerust worden om de dingen te gaan doen die Jezus ook doet.

Uitleven: in de samenleving (maatschappij) het Koninkrijk van God uitleven, de hemel op aarde brengen.

Samen komen.

Onze zondagse samenkomsten zijn gericht op de aanwezigheid van God in ons midden. Daar is elke activiteit op gericht, in Zijn aanwezigheid is alles mogelijk.

Onze kringen worden gekenmerkt door vier waarden: aanbidding, delen, woord, gebed.

Cultuur van eer

Wij streven naar een cultuur en een sfeer in de gemeente waarin liefde, onderling respect en eer de waarden zijn waarin we met elkaar communiceren. Roddel wordt niet getolereerd. Onze woorden zullen zegenen, opbouwen en bemoedigen. Onze woorden zullen leven brengen.

 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een diakenenteam die meedenkt met het bestuur. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.  ,  ,

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eglisse.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
1.009
1.259
853
1.098
2. Bijdragen gemeenteleden
67.300
62.936
70.000
66.336
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
91
32
80
11
Totaal baten
68.400
64.227
70.933
67.445
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
17.500
17.283
19.000
17.335
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
7.400
10.270
7.550
6.741
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.150
4.018
2.730
2.921
7. Lasten kerkelijke gebouwen
23.271
19.426
22.753
19.779
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
8.800
8.322
8.867
6.802
9. Lasten beheer en administratie
3.660
1.748
5.650
4.092
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
4.150
3.308
1.350
1.779
Totaal lasten
67.931
64.375
67.900
59.449
 
Resultaat (baten - lasten)
469
-148
3.033
7.996

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact