Volle Evangelie Gemeente Eljakim

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Eljakim

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 801872868
Registratienummer VPE 101082

Contactgegevens
Jan Ligthartlaan 3
3312 KD DORDRECHT
078-8441289

http://www.vegeljakim.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Eljakim vindt het belangrijk een gemeente te zijn waar Gods Woord centraal staat en ,waar Gods Geest werkt. ,Met als gevolg dat leden tot geestelijke ontplooiing komen ,door het gebruiken van de gaven en zich toe te rusten in de hun toebedeelde bediening. Daarnaast wil Eljakim een gemeente zijn waar de vrede en liefde van God zichtbaar aanwezig is, als een veilige schuilplaats voor gewonde mensen en/of beschadigde zielen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De gemeente wordt geleid door oudsten. Onder de oudsten staat een team van diakenen die zich voornamelijk bezig houden met het uitwerken van het, hun toevertrouwde onderdeel. De diakenen geven leiding aan de verschillende teams en commissies die gevormd worden door diverse leden uit de gemeente. Elk team of commissie heeft een werkbudget welke per jaar wordt vastgesteld door de broederraad (oudsten &, diakenen). Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.vegeljakim.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
300
-
200
107
500
341
2. Bijdragen gemeenteleden
62.000
56.680
59.800
60.729
60.000
59.975
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
62.300
56.680
60.000
60.836
60.500
60.316
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
20.150
22.554
27.000
19.102
25.000
16.579
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
1.150
1.000
1.173
2.000
1.028
7. Lasten kerkelijke gebouwen
54.150
16.049
26.000
32.418
27.500
11.375
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
8.500
6.114
6.000
5.523
6.000
4.988
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
82.800
45.867
60.000
58.216
60.500
33.970
 
Resultaat (baten - lasten)
-20.500
10.813
-
2.620
-
26.346

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact