Volle Evangelie Gemeente Eljakim

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Eljakim

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 801872868
KvK nummer 24460746
Registratienummer VPE 101082

Contactgegevens
Jan Ligthartlaan 3
3312 KD DORDRECHT
078-8441289

http://vegeljakim.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Eljakim vindt het belangrijk een gemeente te zijn waar Gods Woord centraal staat en ,waar Gods Geest werkt. ,Met als gevolg dat leden tot geestelijke ontplooiing komen ,door het gebruiken van de gaven en zich toe te rusten in de hun toebedeelde bediening. Daarnaast wil Eljakim een gemeente zijn waar de vrede en liefde van God zichtbaar aanwezig is, als een veilige schuilplaats voor gewonde mensen en/of beschadigde zielen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De gemeente wordt geleid door oudsten. Onder de oudsten staat een team van diakenen die zich voornamelijk bezig houden met het uitwerken van het, hun toevertrouwde onderdeel. De diakenen geven leiding aan de verschillende teams en commissies die gevormd worden door diverse leden uit de gemeente. Elk team of commissie heeft een werkbudget welke per jaar wordt vastgesteld door de broederraad (oudsten &, diakenen). Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.vegeljakim.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
300
-
200
107
2. Bijdragen gemeenteleden
60.000
62.300
59.719
62.000
56.680
59.800
60.729
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
60.000
62.300
59.719
62.300
56.680
60.000
60.836
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
24.780
24.000
27.000
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
17.400
21.950
20.615
20.150
22.554
27.000
19.102
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.150
1.150
1.150
-
1.150
1.000
1.173
7. Lasten kerkelijke gebouwen
14.060
21.670
14.310
54.150
16.049
26.000
32.418
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
6.522
4.475
8.589
8.500
6.114
6.000
5.523
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
63.912
73.245
71.664
82.800
45.867
60.000
58.216
 
Resultaat (baten - lasten)
-3.912
-10.945
-11.945
-20.500
10.813
-
2.620

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact