Gemeente De Schuilplaats

Statutaire naam: Gemeente De Schuilplaats

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809853553
Registratienummer VPE 101074

Contactgegevens
Beethovenlaan 1
4102 BM CULEMBORG
0344-624562

http://www.deschuilplaats.org

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus, discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap. Het tracht dit doel te bereiken door: het houden van gemeentesamenkomsten of evangelisatiebijeenkomsten en het gebruikmaken van pers, radio, televisie, internet en welk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht, ,het initië,ren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld: zendingswerk, maatschappelijke activiteiten zoals opvangwerk, voedselbank, kledingbank, godsdienstonderwijs in het algemeen, toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingsmedewerkers, gemeenteleiders, het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/  ,

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het Oudstenteam vormt het bestuur van het kerkgenootschap, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van het kerkgenootschap. Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast de overige oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.deschuilplaats.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
1.000
1.794
1.500
1.281
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
159.500
162.472
145.880
174.521
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
1.000
3.222
1.000
1.428
Totaal baten
-
-
161.500
167.488
148.380
177.230
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
72.008
70.751
65.363
66.796
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
27.467
23.557
30.162
21.612
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
2.557
3.166
1.877
3.218
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
30.934
25.729
28.294
20.890
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
16.335
34.135
12.387
48.156
9. Lasten beheer en administratie
-
-
6.268
5.955
5.023
6.870
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
3.931
2.239
2.774
1.798
Totaal lasten
-
-
159.500
165.532
145.880
169.340
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
2.000
1.956
2.500
7.890

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact