Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 815113961
Registratienummer VPE 101064

Contactgegevens
Geuzenplein 1 (adres samenkomst)
3132 AB VLAARDINGEN
010-4340435

http://www.vegvlaardingen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Door liefde gedreven discipelen van Jezus maken. Dat is ons visie statement. Wij geloven dat God ons wil gebruiken om in een eigentijdse gemeente vorm te geven aan onze liefde voor God en mensen, het Evangelie te verkondigen aan alle mensen van alle volken, hen tot discipelen van Jezus te maken, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat Jezus ons bevolen heeft. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site:

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur, de oudstenraad, bestaat uit tenminste vijf leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Binnen een é,é,n-laags bestuursmodel is scheiding gebracht tussen uitvoerend oudsten en toeziend (niet uitvoerend) oudsten. Toeziend oudsten zijn altijd in de meerderheid en wijzen uit hun midden de voorzitter aan. Een toeziend oudste kan niet tevens uitvoerend oudste zijn. Alleen uitvoerend oudsten (waaronder de voorganger) kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen net als toeziend oudsten geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.vegvlaardingen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
2.500
2.709
3.600
3.216
2. Bijdragen gemeenteleden
42.300
43.424
50.000
39.721
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
280
1.400
440
Totaal baten
44.800
46.413
55.000
43.377
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
23.800
23.572
22.900
23.411
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
18.705
9.206
11.485
7.505
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
880
507
900
611
7. Lasten kerkelijke gebouwen
7.255
3.305
8.250
6.332
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
6.320
9.247
6.920
6.520
9. Lasten beheer en administratie
3.480
792
1.050
825
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
3.650
1.382
3.650
2.988
Totaal lasten
64.090
48.011
55.155
48.192
 
Resultaat (baten - lasten)
-19.290
-1.598
-155
-4.815

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact