Pinksterzending Rijkerswoerd

Statutaire naam: Pinksterzending Rijkerswoerd

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824038812
Registratienummer VPE 101059

Contactgegevens
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45
6836 KS ARNHEM
026-3234135

http://www.pinksterzendingrijkerswoerd.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pinksterzendingrijkerswoerd.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
16.750
17.438
17.800
16.838
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
16.750
17.438
17.800
16.838
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
10.500
10.215
10.500
10.338
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
180
1.712
500
140
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
300
424
400
400
7. Lasten kerkelijke gebouwen
5.120
6.588
5.120
3.887
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
550
540
550
467
9. Lasten beheer en administratie
100
187
250
296
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
16.750
19.666
17.320
15.528
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-2.228
480
1.310

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact