Pinksterzending Rijkerswoerd

Statutaire naam: Pinksterzending Rijkerswoerd

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824038812
KvK nummer 54440025
Registratienummer VPE 101059

Contactgegevens
Sevenumstraat 3
6845HS ARNHEM

http://pinksterzendingrijkerswoerd.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Het bestuur bestaat uit:

Aron Pols (secretaris)

Alexander Dumas (penningmeester)

Alexander Dumas (voorzitter)

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pinksterzendingrijkerswoerd.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
17.000
17.000
26.719
18.345
23.911
16.750
17.438
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
17.000
17.000
26.719
18.345
23.911
16.750
17.438
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
2.000
7.000
6.391
10.500
10.775
10.500
10.215
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
1.200
1.000
1.543
270
4.218
180
1.712
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
400
400
382
400
75
300
424
7. Lasten kerkelijke gebouwen
7.600
6.500
7.601
5.775
5.943
5.120
6.588
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.800
500
1.550
1.200
1.897
550
540
9. Lasten beheer en administratie
766
600
766
200
653
100
187
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
500
400
-
-
1.222
-
-
Totaal lasten
14.266
16.400
18.233
18.345
24.783
16.750
19.666
 
Resultaat (baten - lasten)
2.734
600
8.486
-
-872
-
-2.228

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact