Evangelische Gemeente Emmen

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Emmen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 822993697
Registratienummer VPE 101056

Contactgegevens
Statenweg 107
7824 CE EMMEN
06-15677300

http://www.evangelisch-emmen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd. Gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam ,van Christus. Zich mee in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het ,evangelie van Jezus Christus. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3  ,leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.evangelisch-emmen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
1.420
-
2. Bijdragen gemeenteleden
65.500
67.416
70.420
63.376
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
65.500
67.416
71.840
63.376
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
19.600
17.090
18.530
16.560
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
5.600
1.851
3.000
2.088
7. Lasten kerkelijke gebouwen
2.500
1.470
3.100
2.699
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
7.000
6.110
8.000
6.165
9. Lasten beheer en administratie
20.700
13.162
18.750
15.452
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
900
810
1.470
1.271
Totaal lasten
56.300
40.493
52.850
44.235
 
Resultaat (baten - lasten)
9.200
26.923
18.990
19.141

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact