Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Statutaire naam: Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 817215074
Registratienummer VPE 101041

Contactgegevens
Bloemgracht 101
1502 WB ZAANDAM
0610079036

http://www.ichtusgemeente.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente heeft ten doel de verkondiging van Gods Woord, het tot geloof brengen van anderen en de vorming van iedere gelovige tot het discipelschap in navolging van de Heer Jezus Christus. Onze visie is: In eenheid bouwen aan het koninkrijk van God Jezus centraal stellen in de gemeente en ons leven Geestelijk groeien door te leven naar Gods Woord Een licht te zijn voor Zaandam, en hen dienen Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan en als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit een voorganger, een oudsten en een diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,http://www.ichtusgemeente.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
600
425
300
846
-
305
2. Bijdragen gemeenteleden
92.000
113.014
99.050
111.696
105.500
114.874
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
92.600
113.439
99.350
112.542
105.500
115.179
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
51.400
52.838
53.500
53.609
57.000
55.253
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
26.000
31.311
21.650
31.363
26.000
33.674
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.700
1.699
1.700
1.661
1.800
1.696
7. Lasten kerkelijke gebouwen
9.350
11.586
17.250
16.009
18.500
18.491
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.500
1.900
1.500
1.950
-
-
9. Lasten beheer en administratie
2.650
2.725
2.600
1.953
2.200
2.949
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
3.094
1.150
1.150
-
9.042
Totaal lasten
92.600
105.153
99.350
107.695
105.500
121.105
 
Resultaat (baten - lasten)
-
8.286
-
4.847
-
-5.926

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact