Pinkstergemeente Stadskanaal

Statutaire naam: Pinkstergemeente Stadskanaal

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 2546814
Registratienummer VPE 101038

Contactgegevens
Irenelaan 23
9503 KB STADSKANAAL
0598-343971

http://www.pgstadskanaal.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

In onze visie gaat het woord van God en het hart van de mensen samen. In de kracht van Gods liefde discipelen maken. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgstadskanaal.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
9.000
10.033
9.420
20.419
2. Bijdragen gemeenteleden
47.500
52.227
57.000
48.388
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
56.500
62.260
66.420
68.807
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
15.000
11.197
13.520
12.835
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
10.000
10.024
5.100
3.535
7. Lasten kerkelijke gebouwen
23.500
18.666
23.090
18.987
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
6.248
9. Lasten beheer en administratie
8.000
8.092
4.920
4.812
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
1.000
520
Totaal lasten
56.500
47.979
47.630
46.937
 
Resultaat (baten - lasten)
-
14.281
18.790
21.870

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact